Bezpečnostní řez stromu

V pondělí 31.5.2021 bude u Kunešovy ulice probíhat bezpečnostní řez na pajasanu. Strom je v napadený chorobami a hrozí jeho rozlomení. Po konzultaci s dendrologem je jediné řešení tohoto stavu okamžitý bezpečnostní řez a podání žádosti o povolení pokácení celého stromu. Prosíme, dbejte během prací zvýšené opatrnosti a respektujte pokyny pracovníků odborné firmy.

Zvýšené riziko pádu stromů

V důsledku častých dešťů, podmáčení půdy a nestabilního podloží může dojít k pádu stromů. Vstup do areálu Krejcárek je tudíž pouze na vlastní nebezpečí. Dbejte zvýšené opatrnosti!

Odstraňování kabelové trasy

V těchto dnech Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. vytyčil prostor, kde jsou v zemi uložené staré odpojené elektrické kabely, které byly součástí kabelové trasy vedoucí z měnírny Krejcárek v Novovysočanské ulici do Vozovny Žižkov. Nyní je plánováno odstranění těchto kabelů a uvedení prostoru do původního stavu. Odstraňovaní kabelů bude prováděno postupně v cca 50m úsecích. Při zítřejším místním šetření budou řešena opatření eliminující rizika poničení zeleně. V plochách, kde by mohlo dojít k poškození zeleně, bude nejprve odborně posouzen vliv na životní prostředí a až poté s ohledem na výsledky bude zvolen další postup. 

 

    

Údržba travnatých ploch

V tomto týdnu probíhá údržba travnatých porostů a dočišťování prostoru po kácení suchých a napadených stromů.

V loňském roce proběhla mezi laickou a odbornou veřejností debata o nutnosti sečení travnatých ploch ve městech. Odborníci na toto téma mají ale zcela jasný názor, který vyjádřila přední česká odbornice Ing. Marie Straková, Ph.D., která spolupracuje i s Odborem ochrany životního prostředí MČ Prahy 3, v tomto rozhovoru z konce loňského léta:

https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/nesekat-travniky-je-nesmysl-rika-odbornice-marie-strakova

Na tomto prostoru, stejně jako na ostatních místech Prahy 3, se vyskytuje ječmen myší a pouze vhodnou sečí se dá zabránit jeho rozšíření. Sečí dáváme prostor a čas pro získání konkurenční výhody jednoděložným rostlinám a potlačujeme růst dvouděložných, mezi které právě patří i ječmen myší. 

HORDEUM MURINUM L. – ječmen myší / jačmen myší

Varování před možným pádem stromů

Vzhledem k výstraze ČHMÚ před extrémním větrem způsobeným bouří Ciara (Sabine) upozorňujeme na nebezpečí pádu stromů v lokalitě Krejcárek. Přestože pravidelně provádíme odbornou kontrolu stromů a odstraňujeme stromy suché nebo napadené, není možné vyloučit, že dojde v důsledku silného větru k vyvrácení i zdravého stromu nebo ke zlomení větví. V zájmu vlastní bezpečnosti proto nevstupujte pod stromy ani se nepohybujte v jejich blízkosti. 

Výstraha meteorologů před předpokládaným silným větrem

Kácení napadených a odumřelých stromů

Od prosince začne na pozemcích Na Krejcárku probíhat kácení napadených a odumřelých stromů. Jedná se především o borovice a modříny. Důvodem kácení je ochrana zdravých stromů před šířením dřevokazných škůdců a zajištění provozní bezpečnosti návštěvníků. Postup byl předem konzultován se zástupcem odboru ochrany životního prostředí ÚMČP3 a bude se řídit zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, neboť se nejedná o pozemky lesní. 

https://www.praha3.cz/samosprava/dulezite-informace/upozorneni-na-planovane-kaceni-drevin-v-lesoparku-na-krejcarku-n583798.htm

Návštěvní řád

U vstupů na pozemky Na Krejcárku byly instalovány cedule s návštěvním řádem. Vstupem na pozemky se návštěvníci zavazují tento návštěvní řád dodržovat. Všechny body návštěvního řádu slouží k ochraně přírody, zdraví a klidu návštěvníků.

Údržba zeleně

V době od 1.  do 15. března 2019 bude na Krejcárku probíhat údržba zeleně v rozsahu povolení Odboru ochrany životního prostředí Městské části Praha 3.

Pročišťování náletů a podrostů probíhá pod dozorem certifikovaného odborníka.

Prosíme všechny návštěvníky, aby v této době dbali zvýšené opatrnosti, nevstupovali do prostor, kde údržba probíhá.

Děkujeme za pochopení.

Vstup na Krejcárek je povolen

Vážení návštěvníci našich webových stránek a lokality na Krejcárku,
chtěli bychom Vás informovat, že po více než rok trvajícím vyjednávání došlo dne 24.10.2018 k podpisu nájemní smlouvy mezi majiteli pozemků a Městskou částí Praha 3, díky které je již nyní umožněn vstup na naše soukromé pozemky v lokalitě Krejcárek za podmínek smlouvy a návštěvního řádu. Z naší strany proběhl již ve dnech 12.10. – 17.10.2018 kompletní úklid a seč pozemků, při kterém bylo z pozemků odstraněno velké množství nepořádku a odpadků, které byly zanechány hlavně ve spodní části návštěvníky, kteří na naše pozemky bez oprávnění vstupovali. Následně bylo provedeno posekání všech travnatých ploch a byly odstraněny cedulky zákazu vstupu. Na tyto stávající sloupky umístíme v nejbližší době návštěvní řád.

Stav pozemků před úklidem
Byly odvezeny desítky pytlů odpadu

Stav pozemků po úklidu a seči