Výstraha před nebezpečím požáru

Přesto, že je na celém území Areálu Na Krejcárku návštěvním řádem zakázáno rozdělávání ohňů celoročně, upozorňujeme na výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu:

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od úterý 30. dubna 2024 od 00:00 hodin do čtvrtka 2. května 2024 do 00:00 hodin na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

 

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

 

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, je zveřejněno na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

Plný text Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 26. 4. 2019, je k dispozici na portálu praha.eu.

Nové stromy na Krejcárku

V horní části areálu Krejcárek byly vysazeny dva nové stromy domácích druhů, lípa srdčitá Tilia cordata a habr obecný Carpinus betulus.

Pro stromy byla vybrána taková místa, která jim zaručí dostatek prostoru k růstu.

Nové stromy na Krejcárku

Bezpečnostní řez stromu

V pondělí 31.5.2021 bude u Kunešovy ulice probíhat bezpečnostní řez na pajasanu. Strom je v napadený chorobami a hrozí jeho rozlomení. Po konzultaci s dendrologem je jediné řešení tohoto stavu okamžitý bezpečnostní řez a podání žádosti o povolení pokácení celého stromu. Prosíme, dbejte během prací zvýšené opatrnosti a respektujte pokyny pracovníků odborné firmy.

Zvýšené riziko pádu stromů

V důsledku častých dešťů, podmáčení půdy a nestabilního podloží může dojít k pádu stromů. Vstup do areálu Krejcárek je tudíž pouze na vlastní nebezpečí. Dbejte zvýšené opatrnosti!

Údržba travnatých ploch

V tomto týdnu probíhá údržba travnatých porostů a dočišťování prostoru po kácení suchých a napadených stromů.

V loňském roce proběhla mezi laickou a odbornou veřejností debata o nutnosti sečení travnatých ploch ve městech. Odborníci na toto téma mají ale zcela jasný názor, který vyjádřila přední česká odbornice Ing. Marie Straková, Ph.D., která spolupracuje i s Odborem ochrany životního prostředí MČ Prahy 3, v tomto rozhovoru z konce loňského léta:

https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/nesekat-travniky-je-nesmysl-rika-odbornice-marie-strakova

Na tomto prostoru, stejně jako na ostatních místech Prahy 3, se vyskytuje ječmen myší a pouze vhodnou sečí se dá zabránit jeho rozšíření. Sečí dáváme prostor a čas pro získání konkurenční výhody jednoděložným rostlinám a potlačujeme růst dvouděložných, mezi které právě patří i ječmen myší. 

HORDEUM MURINUM L. – ječmen myší / jačmen myší

Varování před možným pádem stromů

Vzhledem k výstraze ČHMÚ před extrémním větrem způsobeným bouří Ciara (Sabine) upozorňujeme na nebezpečí pádu stromů v lokalitě Krejcárek. Přestože pravidelně provádíme odbornou kontrolu stromů a odstraňujeme stromy suché nebo napadené, není možné vyloučit, že dojde v důsledku silného větru k vyvrácení i zdravého stromu nebo ke zlomení větví. V zájmu vlastní bezpečnosti proto nevstupujte pod stromy ani se nepohybujte v jejich blízkosti. 

Výstraha meteorologů před předpokládaným silným větrem

Kácení napadených a odumřelých stromů

Od prosince začne na pozemcích Na Krejcárku probíhat kácení napadených a odumřelých stromů. Jedná se především o borovice a modříny. Důvodem kácení je ochrana zdravých stromů před šířením dřevokazných škůdců a zajištění provozní bezpečnosti návštěvníků. Postup byl předem konzultován se zástupcem odboru ochrany životního prostředí ÚMČP3 a bude se řídit zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, neboť se nejedná o pozemky lesní. 

https://www.praha3.cz/samosprava/dulezite-informace/upozorneni-na-planovane-kaceni-drevin-v-lesoparku-na-krejcarku-n583798.htm

Návštěvní řád

U vstupů na pozemky Na Krejcárku byly instalovány cedule s návštěvním řádem. Vstupem na pozemky se návštěvníci zavazují tento návštěvní řád dodržovat. Všechny body návštěvního řádu slouží k ochraně přírody, zdraví a klidu návštěvníků.

Údržba zeleně

V době od 1.  do 15. března 2019 bude na Krejcárku probíhat údržba zeleně v rozsahu povolení Odboru ochrany životního prostředí Městské části Praha 3.

Pročišťování náletů a podrostů probíhá pod dozorem certifikovaného odborníka.

Prosíme všechny návštěvníky, aby v této době dbali zvýšené opatrnosti, nevstupovali do prostor, kde údržba probíhá.

Děkujeme za pochopení.