Údržba zeleně

V době od 1.  do 15. března 2019 bude na Krejcárku probíhat údržba zeleně v rozsahu povolení Odboru ochrany životního prostředí Městské části Praha 3.

Pročišťování náletů a podrostů probíhá pod dozorem certifikovaného odborníka.

Prosíme všechny návštěvníky, aby v této době dbali zvýšené opatrnosti, nevstupovali do prostor, kde údržba probíhá.

Děkujeme za pochopení.

Vstup na Krejcárek je povolen

Vážení návštěvníci našich webových stránek a lokality na Krejcárku,
chtěli bychom Vás informovat, že po více než rok trvajícím vyjednávání došlo dne 24.10.2018 k podpisu nájemní smlouvy mezi majiteli pozemků a Městskou částí Praha 3, díky které je již nyní umožněn vstup na naše soukromé pozemky v lokalitě Krejcárek za podmínek smlouvy a návštěvního řádu. Z naší strany proběhl již ve dnech 12.10. – 17.10.2018 kompletní úklid a seč pozemků, při kterém bylo z pozemků odstraněno velké množství nepořádku a odpadků, které byly zanechány hlavně ve spodní části návštěvníky, kteří na naše pozemky bez oprávnění vstupovali. Následně bylo provedeno posekání všech travnatých ploch a byly odstraněny cedulky zákazu vstupu. Na tyto stávající sloupky umístíme v nejbližší době návštěvní řád.

Stav pozemků před úklidem
Byly odvezeny desítky pytlů odpadu

Stav pozemků po úklidu a seči

Proč je na pozemky Krejcárek zákaz vstupu?

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

řada občanů a obyvatel Prahy 3 si dle našich poznatků pokládá otázku, proč jsou najednou od začátku letošního roku u všech vstupů na pozemky v lokalitě parku Krejcárek umístěny sloupky s cedulkami oznamující, že se jedná o soukromé pozemky, na které je zakázán vstup. Zcela ve stručnosti je to jen z jediného důvodu a to, že mezi spolumajiteli pozemků a Městskou částí Praha 3 není od 1.1.2018 uzavřena nájemní smlouva, která do tohoto data byla v platnosti a vstup na naše pozemky byl na základě ní umožněn. Dovolte nám prosím, abychom Vám tuto současnou situaci objasnili v širších souvislostech.

Tyto pozemky, na které jste byli zvyklí pravidelně chodit na procházky, venčit psy, běhat, jezdit na kole anebo si jinak užívat klid uprostřed velkoměsta, patří již přes 250 let potomkům rodiny Stomeových, která stála u vzniku a založení Žižkova (připomeňme např. příbuzenský vztah s prvním starostou Žižkova Karlem Hartigem v 19. století – více informací zde ). Tyto pozemky tedy byly a jsou pozemky soukromými, pokud nepočítáme neslavných cca 40 let, kdy byly dočasně převzaty komunistickým režimem.

Ve 30.letech 20.století byly tyto pozemky Václavem Stome poskytnuty za účelem výstavby „nouzové“ kolonie 155 domků určených pro méně majetné občany (více informací zde ). Tato kolonie domků byla ovšem v 70.letech zbourána a na tyto pozemky byly z části vysázeny stromy.

Poté v polovině 90.let, kdy se nejvýznamnější část pozemků opět rodině vrátila, začala probíhat jednání se zastupiteli Městské části Praha 3 ohledně budoucího režimu užívání a údržby pozemků. A tak se hledala cesta a způsob, jak naše pozemky uvést do režimu, aby je mohli využívat (nejen) občané Prahy 3. Bylo to nesnadné a zdlouhavé vyjednávání, ale nakonec jsme mohli v roce 2006 cedulky o zákazu vstupu (mimochodem ty samé jako jsou na pozemcích osazeny nyní) již odstranit, neboť došlo k dohodě majitelů s Městskou částí Praha 3 a byla uzavřena nájemní smlouva. Od té doby byl na pozemky na základě této smlouvy umožněn právoplatný přístup občanů, a to až do 31.12.2017, kdy byla nájemní smlouva ukončena.

Spolumajitelé usilovali po celou dobu nájemního vztahu o to, aby se tato oblast stala příjemným a odpočinkovým prostorem. Naše představa byla a nadále je, aby se tam občané cítili dobře, bezpečně a zároveň se nebáli těmito místy projít i ve večerních a nočních hodinách. Vzhledem k přítomnému hustému porostu náletových dřevin a křovinových porostů, hlavně ve spodní části Krejcárku, se stává tato oblast stále více neprostupnou a docházelo tam v minulosti i současnosti k pravidelnému usídlování bezdomovců, kteří vytvářeli v jejich okolí značný nepořádek. Při posledním kompletním úklidu koncem listopadu 2017 zaplnil tento nashromážděný odpad od bezdomovců 2 velkoobjemové kontejnery. Tento úklid zajistila ještě MČ Praha 3 za asistence strážníků městské policie.

Od začátku roku 2017 jsme řešili situaci, kdy IPR (Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy) sám navrhnul v jedné z verzí nového Metropolitního plánu změnu charakteru zastavitelnosti honí části pozemků za účelem doplnění uliční čáry. Do této oblasti byl zahrnutý i pozemek ve vlastnictví hl.m. Prahy, na kterém se nachází dětské hřiště sousedící s DDM Ulita. Byli jsme následně jako spolumajitelé jednoho z dotčených vedlejších pozemků, kterých se změna týkala, nařčeni z více stran, že v této oblasti chceme stavět 5-ti patrové domy, tyto nepravdivé informace byly šířeny různými cestami, od sociálních sítí na internetu až po osobní kontakty aktivistů s občany. Informace o nějaké hypotetické zástavbě pětipatrovými domy se v žádném případě nezakládá na pravdě, tvrdě se proti ní ohrazujeme a jedná se o zcela smyšlenou informaci, která bohužel postupně vygradovala a dospěla až do úrovně vyvolání hysterie mezi občany a sepsání petice. A to vše za účelem zvýšení nátlaku jak na Městskou část Praha 3, tak i na nás jako spolumajitele dotčeného pozemku.

Snažili jsme se navázat s MČ Praha 3 jednání, abychom zahájili společnou diskuzi o vhodné, zajímavé a obecně prospěšné využitelnosti horní části Krejcárku. Existují různé myšlenky na využití přírodního území ať už v např. v podobě přírodního sportovního areálu, amfiteátru či jiného rekreačního využití včetně podpory zázemí v podobě sociálního zařízení, WC, přebalovací místností nebo prostoru pro půjčovnu sportovního vybavení apod. Ovšem nic z toho nechceme a ve své podstatě ani nemůžeme řešit bez konstruktivní diskuze s Městskou částí Praha 3. Požádali jsme pouze o to, aby Zastupitelstvo a Rada MČ Prahy 3 nečinily předčasná rozhodnutí a nepodávali námitku na IPR alespoň do okamžiku, než IPR spustí veřejné připomínkování nového Metropolitního plánu. Bohužel jsme v tomto ohledu nebyli MČ Praha 3 vyslyšeni.

Vzhledem k tomu, že už dlouhodobě usilujeme o zvýšení intenzity a rozsahu údržby zeleně, tak jsme s MČ Praha 3 zahájili jednání ohledně předání údržby do našich rukou, protože jsme nebyli zcela spokojeni, jakým způsobem současný režim údržby probíhá. Městská část Praha 3, která smluvně zajišťovala do konce roku 2017 úklid a údržbu zeleně, bohužel dle jejich sdělení nemá k dispozici ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků na to, aby byla schopna provést pročištění náletových dřevin a zprůhlednění spodní části Krejcárku takovým způsobem, jaký se dříve podařilo realizovat v horní části před instalací herních prvků Discgolfu. Rádi bychom intenzitu údržby změnili a naší představou je, že získané nájemné chceme opět investovat zpět do intenzivnější údržby celé oblasti Krejcárku. Tato změna režimu údržby pozemků byla také jedním z důvodů přípravy nového návrhu znění nájemní smlouvy. V tomto ohledu jsme při jednáních s MČ Praha 3 úspěšně nalezli společnou shodu a vyjasnili si pravidla, okolnosti a finanční podmínky týkající se údržby pozemků a zeleně v rámci naší režie.

Na základě této dohody jsme nechali naším právním zastoupením připravit novou nájemní smlouvu, kterou jsme MČ Praha 3 předložili k projednání 15.12.2017. Doufali jsme, že se podaří zajistit plynulá návaznost platnosti nové smlouvy na platnost smlouvy původní a že možnost smluvního přístupu občanů zůstane kontinuálně zachována. Bohužel dosud nedošlo k úspěšnému projednání všech náležitostí nové smlouvy, a tak není v tuto chvíli (druhá polovina dubna 2018) zatím ještě v platnosti.

Po projednání s naším právním zastoupením jsme došli k závěru, že od 1.1.2018 jsme jako spolumajitelé odpovědní za úrazy, majetkové a zdravotní újmy a další rizika spojená s pohybem osob po našich pozemcích. S tím souvisí i bezpečnost cyklistů, která je například díky značně zvlněnému povrchu na cestě směrem od DDM Ulita, významně ohrožena. Přítomnost cyklistů také přímo navazuje i na skutečnost, že Magistrát hl.m. Prahy nechal po našich pozemcích zcela bez našeho vědomí a souhlasu vést dvě cyklotrasy. Snažili jsme se v tomto ohledu s Magistrátem hl.m. Prahy zahájit jednání a několikrát upozornit na tento stav, ale bohužel s námi Magistrát nekomunikuje způsobem, který by vedl k vyřešení věcných a právních otázek. A tak jsme po projednání a následném stanovení místní úpravy provozu Odborem dopravy MČ Praha 3 byli nuceni osadit vjezdy na naše pozemky dopravními značkami „B1“ – Zákaz vjezdu všech vozidel. V případě, že s námi bude Magistrát hl.m. Prahy ochoten jednat o podmínkách a způsobech využití našich pozemků, jsme připraveni cyklostezky na našich pozemcích opět obnovit. Do vyřešení otázek týkající se zejména otázek údržby povrchu pozemku a zodpovědnosti s údržbou souvisejících není bohužel možné s využitím našich pozemků pro cyklisty souhlasit, neboť bychom se tím vystavovali právním rizikům.

S ohledem na všechna výše uvedená fakta, která souvisí s obezřetností a ochranou našich práv, jsme se proto rozhodli naše pozemky v lokalitě Krejcárek uzavřít. A to až do okamžiku, kdy bude vyjasněn náš smluvní vztah s Městskou částí Praha 3, popř. Magistrátem hl. m. Prahy. Pevně věříme, že ke vzájemné dohodě dojde v co nejkratším čase.

Poškozování cedulek

Neznámými vandaly dochází k poškozování cedulek, které upozorňují občany na zákaz vstupu na soukromé pozemky.
I přes případné poškození, otočení nebo krádež těchto cedulek se skutečný stav, kdy je zakázán přístup na soukromé pozemky Krejcárek, nemění.
O jakékoliv změně budeme informovat na těchto našich stránkách.
Spoluvlastníci pozemků Krejcárek.

Posprejovaná cedulka upozorňující na zákaz vstupu na soukromý pozemek
Otočená cedulka upozorňující na zákaz vstupu

Zákaz vstupu na soukromé pozemky Krejcárek

Upozorňujeme všechny občany, že v současnosti je zakázán vstup na soukromé pozemky Krejcárek.

Porušení tohoto zákazu bude spoluvlastníky pozemku považováno za neoprávněný zásah do vlastnického práva se všemi důsledky.

Soukromý pozemek, vstup zakázán

Zrušení nepovolené cyklostezky

Bez našeho souhlasu a i bez našeho vědomí Magistrát hl. m. Prahy vede po našich pozemcích cyklostezky.

Vzhledem k absolutnímu neřešení tohoto stavu ze strany magistrátu, kdy není jasné, kdo bude provádět údržbu, opravy, či kdo ponese odpovědnost za bezpečnost, jsme nuceni s okamžitou platností zrušit vedení těchto cyklostezek po našich pozemcích a zakázat vjezd všech vozidel, a tudíž i cyklistům, na naše pozemky.

Po vyjasnění všech sporných otázek, především právní odpovědnosti za případné úrazy,  jsme připraveni o obnovení cyklostezek na našich pozemcích jednat.

Krejcárek – Zákaz vjezdu

Vyčištění Krejcárku

Děkujeme Odboru ochrany životního prostředí Úřadu MČ Praha 3 za zajištění odstranění veškerého odpadu a „vystěhování“ bezdomovců.

Bez asistence Městské policie Praha 3 a bez pomoci Čisté trojky by se to nepodařilo. I jim patří náš dík.

Z Krejcárku byly odvezeny dva velké kontejnery plné odpadu.

Bohužel magistrát na svých pozemcích skládky odpadu neřeší, proto se dá očekávat, že skládky na sousedních pozemcích se budou rozrůstat.

Vyklízení Krejcárku
Kontejner
Nepořádek na sousedním pozemku

 

Spadlé a suché stromy

Staráme se nejen o zeleň na našich pozemcích, ale není nám lhostejný ani stav pozemků sousedních, které patří Magistrátu Hl. m. Prahy.

V dolní, severní části Krejcárku, spadla na začátku května obrovská vrba z vedlejšího pozemku. Její odstranění jsme ihned iniciovali.

V současnosti také řešíme odstranění suchých stromů na hranici Krejcárku s magistrátním pozemkem, který spravuje firma Lesy hl. m. Prahy.

Spadlá vrba
Suchý strom na vedlejším pozemku

Vrak automobilu

2.5. 2017 jsme zjistili, že někdo odstavil na náš pozemek vrak automobilu Ford. Ihned jsme začali jednat s Policií ČR i s Městskou policií na odstranění tohoto vraku. Bohužel je celý proces zdlouhavý, proto byl postupně celý vrak rozebírán. Nyní je již ale vše v pořádku, zbytky vraku bylu z našeho pozemku již odstraněny.

Vrak 3.5.2017
Vrak 27.6.2017